อาภานันทิกุลม., พุธวัฒนะพ. and วิทยะศุภรจ. (1) “ภาวะสุขภาพและการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลไทย”, Thai Journal of Nursing Council, 26(4), p. 123. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2741 (Accessed: 15August2020).