มาลาธรรม พ., สิทธินอก ข., พุธวัฒนะ พ. and งามอุโฆษ ฉ. (2012) “ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคของประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมา”, Thai Journal of Nursing Council, 26(4), p. 137. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2742 (Accessed: 4 December 2022).