รุ่งอมรรัตน์ส., ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ., วิทยพันธ์ย., เภตราสุวรรณส. and ขวัญบุญจันทร์อ. (2012) “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนิสิตเป็นผู้นำในการสร้างเสริม สุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, Thai Journal of Nursing Council, 26(s), p. 44. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2747 (Accessed: 2October2020).