วิโรจน์รัตน์ ว., ลีฬหกุล ว., คุ้มทวีพร พ. and พันธุ์ศักดิ์ ว. (2012) “พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”, The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council , 26(s), p. 140. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2754 (Accessed: 27 February 2024).