ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ. (2012) “บทบาทพยาบาลกับการดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย”, Thai Journal of Nursing Council, 27(1), p. 13. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2757 (Accessed: 1April2020).