กฤษณบุตรป., โตสิงห์อ., ดนัยดุษฎีกุลส. and ไอรมณีรัตน์เ. (2012) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดช่องท้องในระยะ 1 สัปดาห์แรก”, Thai Journal of Nursing Council, 27(1), p. 39. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2759 (Accessed: 26September2020).