สุขนิธิจ., ธรรมพนิชวัฒน์ว., วิเชียรเจริญไ. and เลิศธรรมเทวีว. (2012) “ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการดูดกลืนต่อความรู้ในการกระตุ้นการดูดกลืน ของมารดาและความสามารถในการดูดนมของทารกเกิดก่อนกำหนด”, Thai Journal of Nursing Council, 27(1), p. 78. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2762 (Accessed: 30September2020).