ส่องวัฒนา ป. (2014) “การวิจัยทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: แนวคิดและประสบการณ์”, Thai Journal of Nursing Council, 29(4), pp. 5–21. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27634 (Accessed: 27 November 2022).