นิติกุล ห., พยัคฆเรือง ส., จินตนาดิลก น. and พันธ์บูรณะ จ. (2014) “ผลของการจัดท่านอนขณะและหลังให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการรับนม ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย”, Thai Journal of Nursing Council, 29(4), pp. 32–44. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27636 (Accessed: 28 November 2022).