กันทากาศ ท. and เกษมกิจวัฒนา ส. (2014) “ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม”, Thai Journal of Nursing Council, 29(4), pp. 92–104. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27646 (Accessed: 30 September 2022).