เอิบอาบ ส. and ลีวิรัตน์ ส. (2014) “ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบริหารยาโดยการพ่นแบบฝอยละอองต่อความรู้ทักษะการบริหารยา และการตอบสนองการหายใจ”, Thai Journal of Nursing Council, 29(4), pp. 105–120. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27647 (Accessed: 4 December 2022).