ราชวงศ์ ว., มหัคฆะกาญจนะ น., ไตรรัตน์อภิชาติ ว., พรหมเมศ ส., วนวโรดม พ. and คงมุต พ. (2014) “ผลของการใช้อุปกรณ์ถ่างขยายช่องคลอดต่อภาวะช่องคลอดตีบตันในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ภายหลังได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา”, Thai Journal of Nursing Council, 29(4), pp. 121–130. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/27660 (Accessed: 4 December 2022).