งามเหมาะน., วิโรจน์รัตน์ว. and จิตรมนตรีน. (1) “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อ การปฏิบัติทางศาสนา ความหมายของชีวิตกับภาวะธรรมทัศน์ในวัยสูงอายุของผู้ป่วย โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย”, Thai Journal of Nursing Council, 30(1), pp. 58-71. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/34680 (Accessed: 26February2020).