พรหมชาติ ล. (2015) “อิทธิพลของ คุณภาพการนอนหลับ โรคร่วม ระดับของฮีโมโกลบิน ต่อความสามารถ ในการเคลื่อนไหวระยะแรกในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักภายหลัง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมบางส่วน”, Thai Journal of Nursing Council, 30(2), pp. 75–85. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/35461 (Accessed: 16 August 2022).