จันทร์นพคุณ จ. and ศุภปีตีพร ศ. (2015) “ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของพยาบาลจบใหม่หมุนเวียนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”, Thai Journal of Nursing Council, 30(2), pp. 113–126. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/36143 (Accessed: 16 August 2022).