จิรวัฒน์กุล ศ. (2015) “รูปแบบการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”, Thai Journal of Nursing Council, 30(2), pp. 5–19. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39653 (Accessed: 5 February 2023).