เกื้อกาญจน์ จ., อิสระมาลัย แ. and บาลทิพย์ ข. (2015) “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา”, Thai Journal of Nursing Council, 30(2), pp. 20–32. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39655 (Accessed: 14 August 2022).