มรกต เ., นิลมานัต ก. and มัชฌิม เ. (2015) “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง”, Thai Journal of Nursing Council, 30(2), pp. 33–45. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39656 (Accessed: 3 December 2022).