เสนะสุทธิพันธุ์ ว. and หนูคง อ. (2015) “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมของวัยรุ่น”, Thai Journal of Nursing Council, 30(2), pp. 46–59. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39657 (Accessed: 9 August 2022).