เข็มทอง อ., ฉายพุทธ ป., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว. and จุฑาภิสิทธิ์ ส. (2015) “อิทธิพลของระดับความปวด ลักษณะอาหาร และสุขภาพช่องปากต่อการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการผ่าตัด”, Thai Journal of Nursing Council, 30(2), pp. 60–74. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39659 (Accessed: 2 February 2023).