อุปนิสากร ส., สมหมาย ท., วัฒนประสาน ป. and บุญรัตน์ จ. (2015) “การป้องกันและดูแลแผลที่เกิดจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ใน ผู้ป่วยวิกฤตที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม”, Thai Journal of Nursing Council, 30(2), pp. 86–100. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39663 (Accessed: 11 August 2022).