หวนศรี ก. and อิสระมาลัย แ. (2015) “การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองด้านการยศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา”, Thai Journal of Nursing Council, 30(2), pp. 101–112. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/39664 (Accessed: 10 August 2022).