สวัสดิพานิช น., เผือกเทศ ศ., สริยาภรณ์ อ. and เชาวน์เมธากิจ ช. (2016) “ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย”, Thai Journal of Nursing Council, 30(3), pp. 39–53. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47175 (Accessed: 27 January 2023).