ศรีนารัตน์ น., โตสิงห์ อ., ดนัยดุษฎีกุล ส. and วงษ์คงคำ เ. (2016) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้”, Thai Journal of Nursing Council, 30(4), pp. 19–31. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/47183 (Accessed: 3 December 2022).