สรรพวีรวงศ์ จ., เผือกคง น. and หนุเจริญกุล ส. (2013) “ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท”, Thai Journal of Nursing Council, 27(2), pp. 17–35. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5366 (Accessed: 27 September 2022).