ธีรชิตกุล จ., นาคะ ข. and บุญพัฒน์ ป. (2013) “การจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุที่มีอาชีพกรีดยางพารา”, Thai Journal of Nursing Council, 27(2), pp. 134–147. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5382 (Accessed: 26 November 2022).