อรทัย พ. and เต็งเกียรติ์ตระกูล ศ. (2013) “การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต”, Thai Journal of Nursing Council, 27(3), pp. 29–44. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5454 (Accessed: 16 August 2022).