หาญประสิทธิ์คำ ข., นามจันทรา ร., หนุเจริญกุล ส., ศุภเมธาพร ป., นทีธนสมบัติ ก. and สร้อยวงศ์ ป. (2013) “ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม”, Thai Journal of Nursing Council, 27(3), pp. 45–63. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5459 (Accessed: 14 August 2022).