มะมม จ. (2013) “ผลของการทบทวนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทำแผลกดทับต่อความรู้ และทักษะการปฏิบัติ และความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2”, Thai Journal of Nursing Council, 27(3), pp. 63–76. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5462 (Accessed: 10 August 2022).