เอี่ยมจันทร์ประทีป ส., แซ่เซี้ย ว. and คู่พันธวี เ. (2013) “ผลของการจัดการความปวดแบบประคบเย็นร่วมกับโปรแกรมการออก กำลังกายต่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”, Thai Journal of Nursing Council, 27(3), pp. 77–90. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5465 (Accessed: 3 December 2022).