วงศ์สุรประกิต ส. and สันติประสิทธิ์กุล ส. (2013) “สถานการณ์โรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงโดยการตรวจคัดกรอง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, Thai Journal of Nursing Council, 27(3), pp. 91–105. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5471 (Accessed: 16 August 2022).