คล้ายมุข บ. (2013) “ผลของการให้คำปรึกษาเน้นการปรับพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, Thai Journal of Nursing Council, 27(3), pp. 106–115. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5473 (Accessed: 16 August 2022).