ทรงมัจฉา จ., พุฒิวนิชพงศ์ ว. and สิทธิมงคล ย. (2013) “การประเมินการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและวัยรุ่น: วิธีการประเมิน ตามหลักฐานเชิงประจักษ์”, Thai Journal of Nursing Council, 27(3), pp. 116–126. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5479 (Accessed: 9 August 2022).