เกษมกิจวัฒนา ส. (2013) “สารจากบรรณาธิการ”, Thai Journal of Nursing Council, 27(3). Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5483 (Accessed: 27 November 2022).