สมกำลัง พ. and ไชยสิทธิ์ ย. (2013) “แนวคิดความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ:การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการพยาบาล”, Thai Journal of Nursing Council, 27(4), pp. 16–25. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5488 (Accessed: 31 January 2023).