จิรวัฒน์กุล ศ., ส่งวัฒนา ป., รุ่งเรืองกลกิจ ส., ฟองแก้ว ว., เดียวอิศเรศ ว., สินธุ ศ. and ชินลํ้าประเสริฐ น. (2013) “ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย”, Thai Journal of Nursing Council, 27(4), pp. 26–42. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5497 (Accessed: 19 May 2022).