บุญนันท์ จ., จันทนยิ่งยง จ., พิมลศานติ์ ร., อัศวมงคลกุล อ. and บุญนุช ช. (2013) “การแจ้งข่าวร้ายที่ผู้ป่วยต้องการและที่ได้รับในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกปฐมภูมิ”, Thai Journal of Nursing Council, 27(4), pp. 123–137. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5522 (Accessed: 5 February 2023).