อรรจน์สาธิต พ., สินธุ ศ., ต่อสกุลแก้ว ท. and เฉลิมโชคเจริญกิจ อ. (2016) “ผลการจัดท่านอนสะโพกสูงต่อการบรรเทาความปวดไหล่ในผู้ป่วยผ่าตัด ทางนรีเวชผ่านกล้อง”, Thai Journal of Nursing Council, 31(3), pp. 110–120. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/55829 (Accessed: 14 August 2022).