รัตนมงคล ช., สินธุ ศ., ต่อสกุลแก้ว ท. and ไอรมณีรัตน์ เ. (2016) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งชนิดปฐมภูมิของกระเพาะอาหาร ตับ ทางเดินน้ำดี ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง”, Thai Journal of Nursing Council, 31(3), pp. 97–109. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/56337 (Accessed: 1 February 2023).