นิลมานัต ก., มัชฌิม เ., มานะสุรการ จ., คงสุวรรณ ว., มีสุนทร ก. and พรหมพาหกุล ช. (2016) “การดูแลระยะท้ายในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาในบริบทภาคใต้; Terminal Patient Care in a Muslim Community: A Case Study in a Southern-Thai Context”, Thai Journal of Nursing Council, 31(3), pp. 37–52. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/56448 (Accessed: 30 September 2022).