เผือกเทศ ศ., สวัสดิพานิช น., เขษมโอภาส เ., โลหาชีวะ ส., ทองไพบูลย์ พ., โรจนประเสริฐ พ., จันทร์ขาว ช., รอยกุลเจริญ ว., สริยาภรณ์ อ. and เชาวน์เมธากิจ ช. (2017) “การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ;Analysis of Approaches to Improving the Healthcare Facility for Women’s Inmates”, Thai Journal of Nursing Council, 32(1), pp. 94–114. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/72190 (Accessed: 9 February 2023).