สิริคุตจตุพรก., วิโรจน์รัตน์ว. and จิตรมนตรีน. (2017) “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2;Factors Predicting Self-Management Behaviour of Elderly Type 2 Diabetes Patients”, Thai Journal of Nursing Council, 32(1), pp. 81-93. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/82615 (Accessed: 23September2020).