ดวงจันทร์น.-, วิโรจน์รัตน์ว. and จิตรมนตรีน. (2017) “ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล รางวัลสำหรับการดูแลกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง”, Thai Journal of Nursing Council, 32(2), pp. 65-78. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/87619 (Accessed: 5June2020).