ราชวงศ์ ว., ฉายพุทธ ป., กิมปี ส. and เอี่ยมวนานนทชัย น. (2013) “ผลของโปรแกรมการจัดการการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด”, Thai Journal of Nursing Council, 28(1), pp. 34–48. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8857 (Accessed: 29 January 2023).