นิลมานัต ก., นาคะ ข., คงอินทร์ ว., แซ่จิว เ., ไชยลังกา พ. and บุญพัฒน์ ป. (2013) “ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”, Thai Journal of Nursing Council, 28(1), pp. 75–84. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8987 (Accessed: 30 September 2022).