นิ่มทัศนศิริ อ., ฉายพุทธ ป., โตสิงห์ อ. and สนั่นศิลป์ ว. (2013) “ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน ความรุนแรง”, Thai Journal of Nursing Council, 28(1), pp. 111–123. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9021 (Accessed: 31 January 2023).