บุญเชียง ว., เตือนราษฎร์ ว., ฟองแก้ว ว. and กลั่นกลิ่น พ. (2013) “ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ”, Thai Journal of Nursing Council, 28(1), pp. 124–137. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9025 (Accessed: 31 January 2023).