วาณิชย์กุล น., พึ่งผาสุก ส., ต่อสกุลแก้ว ท. and อุทริยะประสิทธิ์ เ. (2017) “ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคม กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง”, The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council , 32(2), pp. 111–125. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/90332 (Accessed: 17 April 2024).