แก้วแสง พ. and อิสระมาลัย แ. (2017) “การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติในการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก”, Thai Journal of Nursing Council, 32(3), pp. 91–103. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/92502 (Accessed: 1 October 2022).