มหาพรหมท., Monkong, S. and Wongvatunyu, S. (2017) “ผลของการออกกำลังกายด้วยไทชิต่อท่าทางและการทรงตัวของผู้สูงอายุ”, Thai Journal of Nursing Council, 32(3), pp. 50-65. Available at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/95858 (Accessed: 11July2020).